Loading

Privacy beleid

De kleine lettertjes, maar dan in het groot

Privacy Policy website
De Alliantie

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie respecteert uw privacy en draagt zorg voor uw persoonlijke informatie die wij verwerken in het kader van de ons toevertrouwde opdrachten. Tijdens uw contacten met gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie worden bepaalde persoons- en andere gegevens van u verzameld en verwerkt.

Door gebruik te maken van onze website en diensten verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Privacy Policy en aanvaardt u er tevens dat deze Privacy Policy van toepassing is op de door gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie verwerkte persoonsgegevens.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

Inhoudstafel

Definities

Verwerkingsverantwoordelijke: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Betrokkene: iedere natuurlijke persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

GDPR: De GDPR ofwel de “General Data Protection Regulation”, vertaald de AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU.

Verwerkingsverantwoordelijke

In uitvoering van de GDPR dient gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie te worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van haar wettelijke opdrachten
 • Communicatie met de betrokkene
 • Beheer van het profiel van de betrokkene
 • Uitoefenen van de rechten van betrokkene
 • Informeren van betrokkene

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben kunnen op verschillende manieren door ons verzameld en verwerkt worden, namelijk:

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt zoals:

 • Identificatie en contactinformatie: naam, adres telefoon/gsm-nummer, email, geboortedatum, geslacht, gezinssituatie,….
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC-code, namen van volmachthouders,….
 • Inloggegevens gerelateerd aan uw persoonlijk gebruikersaccount
 • Informatie over onze dienstverlening waarvan u gebruik maakt
 • Klachten
 • Alle andere gegevens die u ons zelf verstrekt door gebruik te maken van onze diensten
 • Gegevens die u ons verstrekt door gebruik te maken van onze website


Gegevens uit andere bronnen, zoals DIV, CROS, RR, Kadaster en KSZ.

Ontvangers met wie wij persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verplicht wettelijke instanties wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, de toegang of de afhandeling van onze dienstverlening. In voorkomend geval zijn met deze ontvangers van uw persoonsgegevens de vereiste verwerkingsovereenkomsten afgesloten zodat het verwerken van uw persoonsgegevens GDPR-compliant is.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy Policy en/of indien het wettelijk vereist is. Uitzonderlijk is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet-of regelgeving  moeten vrijgeven. In dat geval zullen wij u hierover informeren, tenzij dit verboden is door de wetgeving.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de noodzaak daartoe aan de volgende ontvangers worden medegedeeld:

 • Betrokkene zelf;
 • Overheden;
 • De opdrachtgevers van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Verwerkers van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Data Protection Officer
 • Andere gerechtsdeurwaarders


Er worden geen verwerkte persoonsgegevens overgedragen aan andere ontvangers dan voornoemden.

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft in principe het recht om kennis te krijgen van:

 • Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens (1);
 • De concrete doeleinden van deze verwerkingen (2);
 • De gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben (3);
 • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (4);
 • De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;

 

De uitoefening van bovenstaande rechten via een verzoek is niet dienend inzake punt (2) (3) en (4) indien de verwerking voortvloeit uit de wettelijke taken van de gerechtsdeurwaarder zoals voorzien o.a. in het Gerechtelijk Wetboek.  Het doel (2), de verwerkte gegevens (3)  en ontvangers (4) zijn eveneens bepaald in de betreffende wetteksten.

Op verzoek van de betrokkene zullen hem/haar de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke en transparante taal en vorm worden medegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om kosteloos verbeteringen aan te laten brengen aan persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in bepaalde gevallen het gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie zelf geen wijzigingen kan aanbrengen maar dit bijvoorbeeld dient te gebeuren door andere partijen of instanties.

De rechten tot “beperking van de verwerking”, “dataportabiliteit/overdraagbaarheid” of “bezwaar tegen verwerking” zijn in de context van de gegevens verzameld door het gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie waarschijnlijk weinig of niet toepasselijk. Toch werd ervoor gekozen dat de betrokkene deze rechten kan uitoefenen mits de nodige motivering bij zijn/haar verzoek.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld in de  GDPR uit te oefenen, richt de betrokkene een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs (recto/verso) aan de verwerkingsverantwoordelijke, gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie.

De inlichtingen worden aan de betrokkene kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld.  Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost worden aangerekend van 25,00€ per verzoek. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd.

Bij twijfel omtrent echtheid van de identiteit van de aanvrager, kan het gerechtsdeurs-waarderskantoor De Alliantie vragen dat de betrokkene zich persoonlijk aanbiedt in haar kantoren ter verificatie.

Bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens

Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben exclusief toegang tot de persoonsgegevens. Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploiteerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Alliantie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan. Rekening houdend met een aantal wettelijke verplichtingen is de maximale bewaartermijn van uw persoonsgegevens 10 jaar na het afsluiten van uw dossier. Nadien worden de door ons verwerkte persoonsgegevens definitief gewist.

Beveiliging

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving waardoor ze maximaal beschermd zijn tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid.  Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:

 • Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
 • Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
 • Logistieke en informatieke beveiliging
 • Gebruik van paswoorden
 • Firewalls
 • Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR

Cookiebeleid

(optioneel – enkel indien cookies worden gebruikt)
ALGEMEEN

Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom zijn wij duidelijk over welke cookies wij gebruiken en waarvoor wij ze gebruiken. Neem alstublieft de tijd om dit cookiebeleid grondig te lezen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve ons dan te contacteren via [email protected]

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer bij het bezoeken van onze website. Zij bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en onze website. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor jouw computer.

Cookies hebben ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer jij jouw browser afsluit (sessie cookies). Andere cookies blijven langere tijd staan op je computer, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (permanente cookies).

WELKE SOORTEN COOKIES BESTAAN ER?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies op basis van hun herkomst, levensduur of doeleinde.

First party cookies zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technisch gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje van een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.

Fird party cookies zijn indirecte cookies die door een andere (derde) partij dan de bezochte website worden gecreëerd en op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Ze houden de gedragingen van de surfer/bezoeker bij, bijvoorbeeld de sociale media Twitter en Facebook maar ook  Google Analytics. Het is vooral voor deze soort cookies dat de website-eigenaar, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk de toestemming moet krijgen van de bezoeker/surfer. Voormelde wetgeving maakt daarenboven ook geen onderscheid tussen beide soorten cookies. Het criterium is toestemming. Dus enkel voor de cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van jouw website vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is toestemming vereist!

Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer de bezoeker een website verlaat en de browser wordt afgesloten. Dit noemt men de Sessie cookies en die vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker/bezoeker aan elkaar tijdens de browsersessie. Van zodra de gebruiker/bezoeker het browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst.  Doch andere cookies blijven op de computer van de bezoeker staan zolang hij die niet zelf wist Dit noemt men de Permanente cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van een website optimaal functioneren. Dit zijn dan ook de cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (voor de taalkeuze en de weergave van de zoekresultaten). Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan volledig los van de technische ondersteuning. Zij zorgen ervoor dat de gebruikersvoorkeuren van de bezoeker bekend blijven. Voor deze cookies is het evident dat de toestemming vereist is.

Met Analytische cookies wordt doorgaans het websitebezoek gemeten: bijvoorbeeld hoe vaak wordt onze website bezocht en naar welke informatie komen bezoekers zoeken. Zo weet men welke delen van de website populair zijn en hoe de website kan worden verbeterd.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Gelieve onderstaande tabel te raadplegen voor de verschillende types cookies die wij gebruiken en hoe u deze moet verwijderen.

Type CookieBron/NaamDoelVervaltermijnVerwijderen
FunctioneelAcceptedCookieTypesOnthouden dat gebruiker akkoord gaat met Cookie-beleid1 jaar na laatste bezoekDeze cookie is strikt noodzakelijk en kan niet worden geblokkeerd
TechnischTSxxxxxxxxxxxxcontrole van de integriteit van verzonden cookies10 minuten 
AnalytischGoogleGoogle Analytics24h na laatste bezoekhttps://tools.google.com/…
VoorkeurcookieVCxxxxxxxxxxxxxxxOnthoudt de gekozen taal van gebruiker1 week na laatste bezoekcookie instellingen wijzigen in webbrowser
MarketingLinkedln 1 dag na laatste bezoekcookie instellingen wijzigen in webbrowser
HOE KAN IK COOKIES AANPASSEN?

Onderaan iedere webpagina kan je cookie-instellingen aanpassen en cookies uitzetten

HOE KAN IK COOKIES BLOKKEREN EN VERWIJDEREN

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

U beschikt evenwel over het recht om te beslissen of u cookies aanvaardt of weigert. Het aanvaarden van cookies kan u via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen door middel van uw browserinstellingen te wijzigen.  Deze instellingen kan u terugvinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Voor meer details kan u steeds de ‘Help’-functie in uw webbrowser consulteren.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google  Analytics, Microsoft, Facebook) verwijzen wij u graag voor bijkomende informatie naar de verklaringen die deze derde partijen op hun respectieve websites daarover geven. Weet wel dat wij geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.